MIDTJYLLAND OPEN 2024: Tilmeldingen er åben

Herning Skakklub indbyder på vegne af 9. hovedkreds til 7-runders FIDE-ratet og koordineret EMT følgende 7 mandage: 22/1, 5/2, 19/2, 26/2, 4/3, 18/3 og 8/4 2024.

Spilletid: kl. 19-slut.

Spillested: Vestervangskolen, Indgang C, Gl. Skolevej 35, 7400 Herning.

Turneringsform: Der spilles i 8 mandsgrupper; evt. sidste gruppe som Monrad.

Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter samt opsparet tid til resten af partiet – med tillæg af 30 sekunder pr. træk fra første træk.

Ved fremmøde senere end 30 minutter efter rundens start dømmes man som taber.

Udsatte kampe: kan afvikles følgende torsdage: 22/2 og 21/3 2024.

Indskud: 150 kr. pr. person (kan indsættes på konto 7620 4604664, betales med mobilepay på 21662257, eller betales kontant til kassereren).

Præmier: Hele indskuddet minus EMT afgift går til præmier.

Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/vand, brød og slik.

Tilmelding senest: Torsdag, den 18. januar 2024 via DSU’s turneringssystem eller til Jens Lund Jensen pr. telefon 30608918 eller pr. e-mail til følgende adresse: hamborg@post10.tele.dk

Tilmeldingen til Årets Første Træk 2024 er åben

Herning Skakklub indbyder igen til hurtigskak-turnering.

Der vil også blive lavet en skoleskakturnering – kun for spillere under 1100 i rating, hvis der er tilslutning nok.

Tidspunkt: lørdag, den 6. januar 2024 kl. 10:00 – ca. kl. 18:00.

Sted: Vestervangskolen, Indgang C, Gl. Skolevej 35, 7400 Herning.

Turneringsform: 7 runder – der spilles i 8-mands-grupper, sidste gruppe evt. som  monrad.

Reglement: Der spilles efter FIDEs regler for hurtigskak.

Betænkningstid: Hver spiller har 20 minutter til hele partiet + 5 sekunder pr. træk.

Rating: Turneringen vil blive hurtigskakratet.

Indskud: Mesterklassen og basisklasserne: kr. 150; Skoleskakklassen: kr. 60 (Indskuddet kan indsættes på konto 7620 4604664, betales med mobilepay på 21662257 eller betales kontant på spillestedet). 

Præmier: 100% af indskuddet går til præmier.

Forplejning: Frokost og drikkevarer kan købes.

Tilmelding: Senest torsdag, den 4. januar 2023 via DSU’s turneringssystem eller til Jens Lund Jensen; tlf. 3060 8918, e-mail: hamborg@post10.tele.dk
Da vi kun har plads til ca. 100 deltagere lukkes tilmeldingen ved 96 deltagere. Derefter vil der blive oprettet en venteliste.

Vel mødt i Herning!

Juniorholdstævnet i Viborg (af Claus Rossen)

Vi havde i sinde at invitere vore naboer tll et træf med alles juniorhold. Ideen blev vel modtaget overalt, så vi imødeså et større stævne.

Desværre måtte Randers, Holstebro og sandelig også Kjellerup melde fra kort før tid, så tilbage var tre hold fra Silkeborg, to fra Skive og to fra Viborg klar til kamp, lørdag den 23. september.

Syv hold med hver 4 spillere mødtes i et alle-mod-alle modus, 15 minutters partier, og det gik fint og planmæssigt derudaf. Inden sidste runde havde Viborg 15 p, og de to Skive-hold hver 14½, og Viborgs hold skulle møde et af disse Skive-hold.

Da begge Skive-hold vandt sidste runde 3-1, hjemtog de den indstiftede juniorpokal. Denne antyder et årligt træf, så vi glæder os til et møde igen næste år.

Her ses vinderne (fra venstre): Phillip Nielsen, Emma Nielsen, Emma Aroca Manteca, Michail Ustenko, Marius Bøss Sørensen, Tjalfe Triton Friis, Andreas Vang Lyhne Jensen, Esben Brunsgaard.

Forslag fra Divisionsturneringsudvalget vedtaget

Nedenstående brev udsendt til klubformændene i 9. Hovedkreds:

Give, den 30. september 2023

Kære klubformænd i 9. hovedkreds.

På vores generalforsamling i Sevel den 29. marts i år orienterede jeg blandt andet om overvejelser i Dansk Skak Union om ændringer i divisionsturneringen og nævnte, at vi i bestyrelsen måske kunne være enige i, at hovedkredsturneringerne kunne nyde godt af at få tilført nogle divisionshold. Efter høring af unionens klubber og efter flere møder har unionens hovedbestyrelse nu vedtaget et forslag fra Divisionsturneringsudvalget, der blandt andet indeholder følgende:

Fra og med turneringen 2024/2025:
Skakligaen bevares uændret med 10 hold.
1.division ændres fra 2 grupper a 8 hold til 4 grupper a 8 hold.
2.division med 4 grupper a 8 hold nedlægges.
Samlet betyder det, at divisionerne slankes fra de nuværende 58 hold til 42 hold.

Den nye struktur træder i kraft med turneringen 2024/25

Samlet opnås, at 16 hold fra divisionerne tilføres hovedkredsturneringerne. Udover at de lokale turneringer styrkes – det er tiltrængt – opnås, at den samlede transport reduceres væsentligt, både for de 16 hold, der rykkes ned og for holdene i de nye grupper i 1. division.

Det tilstræbes herunder, at 2 af grupperne i 1. division består af hold øst for Storebælt og de 2 øvrige grupper af hold vest for Storebælt. (For tiden er halvdelen af holdene i gruppe 2 i 2. division fra Fyn, bl.a. fordi der er 5 hovedkredse vest for Storebælt og kun 3 øst for Storebælt, som leverer oprykkere.) Dette søges blandt andet opnået ved, at Sjælland fremover får 4 oprykkerpladser, heraf 1. hovedkreds (København) 2 pladser, og at Jylland-Fyn ligeledes får 4 oprykkerpladser.

Fordelingen af disse oprykkerpladser vil langt bedre end nu afspejle både medlemstallet og
styrkeforholdene. Der er ca. 2.000 medlemmer af unionen på hver side af Storebælt, og den styrkemæssige tyngde ligger klart i hovedstadsområdet. Som følge heraf må de 4 mindste hovedkredse vest for Storebælt hvert år få tilsammen 3 oprykkere.

Hvert andet år skal vinderne af 7. og 9. hovedkreds´ Mesterrækker derfor spille en play-off kamp om oprykning til 1. division, og de øvrige hvert andet år er det 3. hovedkreds (Fyn) og Sydjysk Hovedkreds, der skal kæmpe om 1 plads. De to oprykkere fra 1. division til Skakligaen findes ved play-off kampe mellem vinderne af de fire 1. divisioner.


Overgangsregler
En så gennemgribende ny struktur kræver naturligvis en overgangssæson med
særlige regler for op- og nedrykning. Overgangssæsonen bliver den, der lige nu står
for døren, altså turneringen 2023/24. For denne overgangssæson gælder følgende
om oprykning og nedrykning:

Nedrykkere:

Fra Skakligaen til 1. division nedrykkes som hidtil de to nederstplacerede hold.

Fra 1. division nedrykkes til hovedkredsen alene taberen af en kvalifikationskamp mellem nr. 8 i de to nuværende 1. divisioner.

Fra 2. division nedrykkes til hovedkredsene nr. 4-8 i hver gruppe i divisionen- I alt 21 hold
nedrykkes således til hovedkredsene.


Oprykkere:

Til Skakligaen oprykkes som hidtil vinderne af de to grupper i 1. division.
Til 1. division oprykkes fra 1. hovedkreds 3 hold, fra 8. hovedkreds 1 hold, og endelig
oprykkes 1 hold fra enten 2. hovedkreds eller 6. hovedkreds, afhængigt af hvordan
der bedst skabes ligevægt i antallet af hold i 1. division mellem øst og vest for
Storebælt. I alt 5 hold oprykkes således til 1. division fra hovedkredsene.

I overgangssæsonen – og kun i denne – er der således ingen oprykning til 1. division
fra 3., Sydjysk, 7. og 9. hovedkreds samt fra enten 2. eller 6. hovedkreds.

Det er naturligvis ærgerligt, at der i den sæson, der nu går i gang, ikke er en
oprykning at spille om i Mesterrækken i vores hovedkreds.

Vi har imidlertid også måttet yde vores bidrag til en reform, der er tiltrængt, og vi har også måttet konstatere, at vinderen af vores Mesterrække i fjor ikke ønskede at rykke op, samt
at interessen for at spille i Mesterrækken i den kommende sæson har været beskeden. Vi ser frem til, at denne interesse fremover tværtimod vil vokse, også selv om dette indebærer, at et eller flere hold fra 9. hovedkreds vil rykke ned i vores Mesterrække.

Den samlede ordning falder godt i tråd med de ønsker, som bestyrelsen i 9. hovedkreds i enighed har haft til den kommende struktur, og undertegnede og Leif Hamborg har selv på unionsplan deltaget aktivt i forberedelsen af reformen.

Yderligere detaljer kan snart ses som nyhed på www.skak.dk.
Alle er velkomne til at kontakte mig med de spørgsmål, I måtte have.


Venlig hilsen
Morten Fabrin
formand for 9. hovedkreds