Forslag fra Divisionsturneringsudvalget vedtaget

Nedenstående brev udsendt til klubformændene i 9. Hovedkreds:

Give, den 30. september 2023

Kære klubformænd i 9. hovedkreds.

På vores generalforsamling i Sevel den 29. marts i år orienterede jeg blandt andet om overvejelser i Dansk Skak Union om ændringer i divisionsturneringen og nævnte, at vi i bestyrelsen måske kunne være enige i, at hovedkredsturneringerne kunne nyde godt af at få tilført nogle divisionshold. Efter høring af unionens klubber og efter flere møder har unionens hovedbestyrelse nu vedtaget et forslag fra Divisionsturneringsudvalget, der blandt andet indeholder følgende:

Fra og med turneringen 2024/2025:
Skakligaen bevares uændret med 10 hold.
1.division ændres fra 2 grupper a 8 hold til 4 grupper a 8 hold.
2.division med 4 grupper a 8 hold nedlægges.
Samlet betyder det, at divisionerne slankes fra de nuværende 58 hold til 42 hold.

Den nye struktur træder i kraft med turneringen 2024/25

Samlet opnås, at 16 hold fra divisionerne tilføres hovedkredsturneringerne. Udover at de lokale turneringer styrkes – det er tiltrængt – opnås, at den samlede transport reduceres væsentligt, både for de 16 hold, der rykkes ned og for holdene i de nye grupper i 1. division.

Det tilstræbes herunder, at 2 af grupperne i 1. division består af hold øst for Storebælt og de 2 øvrige grupper af hold vest for Storebælt. (For tiden er halvdelen af holdene i gruppe 2 i 2. division fra Fyn, bl.a. fordi der er 5 hovedkredse vest for Storebælt og kun 3 øst for Storebælt, som leverer oprykkere.) Dette søges blandt andet opnået ved, at Sjælland fremover får 4 oprykkerpladser, heraf 1. hovedkreds (København) 2 pladser, og at Jylland-Fyn ligeledes får 4 oprykkerpladser.

Fordelingen af disse oprykkerpladser vil langt bedre end nu afspejle både medlemstallet og
styrkeforholdene. Der er ca. 2.000 medlemmer af unionen på hver side af Storebælt, og den styrkemæssige tyngde ligger klart i hovedstadsområdet. Som følge heraf må de 4 mindste hovedkredse vest for Storebælt hvert år få tilsammen 3 oprykkere.

Hvert andet år skal vinderne af 7. og 9. hovedkreds´ Mesterrækker derfor spille en play-off kamp om oprykning til 1. division, og de øvrige hvert andet år er det 3. hovedkreds (Fyn) og Sydjysk Hovedkreds, der skal kæmpe om 1 plads. De to oprykkere fra 1. division til Skakligaen findes ved play-off kampe mellem vinderne af de fire 1. divisioner.


Overgangsregler
En så gennemgribende ny struktur kræver naturligvis en overgangssæson med
særlige regler for op- og nedrykning. Overgangssæsonen bliver den, der lige nu står
for døren, altså turneringen 2023/24. For denne overgangssæson gælder følgende
om oprykning og nedrykning:

Nedrykkere:

Fra Skakligaen til 1. division nedrykkes som hidtil de to nederstplacerede hold.

Fra 1. division nedrykkes til hovedkredsen alene taberen af en kvalifikationskamp mellem nr. 8 i de to nuværende 1. divisioner.

Fra 2. division nedrykkes til hovedkredsene nr. 4-8 i hver gruppe i divisionen- I alt 21 hold
nedrykkes således til hovedkredsene.


Oprykkere:

Til Skakligaen oprykkes som hidtil vinderne af de to grupper i 1. division.
Til 1. division oprykkes fra 1. hovedkreds 3 hold, fra 8. hovedkreds 1 hold, og endelig
oprykkes 1 hold fra enten 2. hovedkreds eller 6. hovedkreds, afhængigt af hvordan
der bedst skabes ligevægt i antallet af hold i 1. division mellem øst og vest for
Storebælt. I alt 5 hold oprykkes således til 1. division fra hovedkredsene.

I overgangssæsonen – og kun i denne – er der således ingen oprykning til 1. division
fra 3., Sydjysk, 7. og 9. hovedkreds samt fra enten 2. eller 6. hovedkreds.

Det er naturligvis ærgerligt, at der i den sæson, der nu går i gang, ikke er en
oprykning at spille om i Mesterrækken i vores hovedkreds.

Vi har imidlertid også måttet yde vores bidrag til en reform, der er tiltrængt, og vi har også måttet konstatere, at vinderen af vores Mesterrække i fjor ikke ønskede at rykke op, samt
at interessen for at spille i Mesterrækken i den kommende sæson har været beskeden. Vi ser frem til, at denne interesse fremover tværtimod vil vokse, også selv om dette indebærer, at et eller flere hold fra 9. hovedkreds vil rykke ned i vores Mesterrække.

Den samlede ordning falder godt i tråd med de ønsker, som bestyrelsen i 9. hovedkreds i enighed har haft til den kommende struktur, og undertegnede og Leif Hamborg har selv på unionsplan deltaget aktivt i forberedelsen af reformen.

Yderligere detaljer kan snart ses som nyhed på www.skak.dk.
Alle er velkomne til at kontakte mig med de spørgsmål, I måtte have.


Venlig hilsen
Morten Fabrin
formand for 9. hovedkreds